Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

KV Mlalý Lapáš

 •   UKK - KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA FLÁMSKY BOUVIER BOUVIER DES FLANDRES  
  KLUBOVÁ VÝSTAVA  CAC 
  Malý Lapáš č.1
  27.11.2015 
  Program: 12,00- príjem psov; 13,00 posudzovanie
  Program: 12,00 - dog admission; 13,00 - judging
  Uzávierka prihlášok / Registration closing date: 20.11.2015
  Výstavné poplatky/ Entry Fees Člen klubu Nečlen klubu
  Za prvého psa / first dog 20 25
  za druhého a každého ďalšieho psa / second and other dogs 15 20
  trieda šteniat; dorastu;veteránov; čestná/
  baby; puppy; veterán; honor class;
  10 15
  súťaže / competitions X X
       
       
   
  Všeobecné ustanovenia:  General Provisionns:
  Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI aSKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijaté prihlášky budú písomne potvrdené e-mailom prípadne poštou 7 dni pred výstavou. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia pracovného certifikátu- pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú) budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia preukazu pôvodu. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne triedu vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovaniamajiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.Doklady, ktoré prídu po uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Prihlášky posielajte poštou prípadne e-mailom. Doručenie prihlášky si nechajte potvrdiť e-mailom. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky aj keď boli zaslané doporučene. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Usporiadateľ maá právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. The show is held under the FCI and SKJ show regulatons. Only dogs registered in stud books recognised by FCI can enter the show. Received applications will be confirmed in writing by email or mail 7 days prior to the show. Aplications lacking any necessary documents (a copy of the working certificate for the working class, a copy of the Championship certificate for the champion class and a copy of a title awarding for the honorary class) will be automatically entered into an open class without notifying owners. A copy of a pedigree must be enclosed to each application. Should the owner forget to indicate the class or should he/she do it incorrectly (in regards to the age), the organiser will enter the doginto a relevant class. Documents received after the registration closing will not be accepted.  Fill in a separate form for each dog. Applications should be sent by post or email. Request a confirmation of the application delivery by email.  The organizer accepts no responsibility for undelivered applications even if they were sent by registered mail. The exhibitor commits to pay the exhibition fees even when he/she will not participate at the show for whatever reasons. The organiser may refuse to accept the application without stating the reason. The organiser cannot be held responsible for damages caused by/to a dog
                                                                                                 
                                                                                                 
  PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE DOPORUČENE NA ADRESU PRIPADNE E-MAILOM KTORÚ SI DAJTE POTVRDIŤ, ŽE BOLA DORUČENÁ / SEND APPLICATIONS BY REGISTERED MAIL AT THE ADDRESS BELOW OR BY EMAIL AND REQUEST A CONFIRMATION OF ITS DELIVERY
  MVDr. Silvia Máté
  Janík 120
  044 05 Janík
  SLOVAKIA
  TEL: +421 904 435 932 / e-mail -  matebouvier@gmail.com / mateovasilvia@yahoo.com
  ROZHODCA / JUDGE
  PaedDr. Jaroslav Zembjak  SK.
  Zmena rozhodcu vyhradená / Change of judges reserved
                                                                                                 
    UKK - KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA FLÁMSKY BOUVIER BOUVIER DES FLANDRES  
  KLUBOVÁ VÝSTAVA  CAC 
  Malý Lapáš č.1
  27.11.2015 
  Slovenská kynologická jednota - UKK
  Uzávierka prihlášok /Closing date:  20.11.2015
  Veterinárne podmienky.
  Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvovíroze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.
  Veterinary conditions.
  Every dog has to have a vet licence with valid vaccination against rabies, hepatitis, parvovirus and paramyxovirus applied at least 21 days and maximum 1 year before the show.
  PROGRAM
  Prijem psov - Dog admission.                         12:00 - 13:00 hod.
  Začiatok posudzovania - Start of judging     13:00 - 14:15 hod.
  Súťaže - Competitions                                      14:30 hod.
  Zadanie titulov nie je podmienené členstvom v  klube Flámského Bouviera Slovensko Assignation of titles is not conditioned by the membership in Bouvier club Slovakia.
   
  www.pespezivot.sk    
  https://www.google.com/maps/search/48.299219,18.172975/@37.0625,-95.677068,4553796m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=sk
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
  TITULLY A ČAKATEĽSTVÁ  /  TITLES AND CERTIFICATES
  CAJC; CAC; res. CAC, KV; BOS; BOB
  CAJC; CAC; res. CAC; Club Winner; BOS (Best of Opposite Sex); BOB
                                                                                                 
  Miesto konania : Malý Lapáš 1; objekt Z POLYTANU, cca 6 km od Nitry smer Vráble
  Súradnice GPS : 48.299219 N,  18.172975 E
  https://www.google.com/maps/search/48.299219,18.172975/@37.0625,-95.677068,4553796m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=sk
                                                                                                 
  % (napr. Dovolenka%top%)
TOPlist